De teambuilding workshop!

Privacy Statement

HvanD Marketing & Communicatie, gevestigd aan Valkenburgseweg 16, 4858RD Ulvenhout AC, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.beesterlijk.nl

Valkenburgseweg 16

4858RD Ulvenhout AC +31623985298

Privacy Verantwoordelijke

Heidi van Dijke is de Privacy Verantwoordelijke van HvanD Marketing & Communicatie. Zij is te bereiken via heidivandijke@kpnmail.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

HvanD Marketing & Communicatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door de vragenlijst op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via heidivandijke@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HvanD Marketing & Communicatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de workshop Beesterlijk te verzorgen
  • Voor diensten op het gebied van Marketing en Communicatie

Geautomatiseerde besluitvorming

HvanD Marketing & Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HvanD Marketing & Communicatie) tussen zit. HvanD Marketing & Communicatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Google Forms vragenlijst Beesterlijk, voor het vergaren van die informatie die noodzakelijk is voor het bepalen van een dierlijke metafoor. Deze dierlijke metafoor dient als input voor de workshop Beesterlijk. De informatie uit de Google Forms wordt manueel verwerkt tot een vervolg vraag, voordat de definitieve dierlijke metafoor tot stand komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HvanD Marketing & Communicatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens uit de vragenlijst Beesterlijk > 1 maand na de workshop > voor het eventueel opvangen van vragen omtrent de workshop

Mailverkeer als input voor de workshop> 1 maand na de workshop> voor het eventueel opvangen van vragen omtrent de workshop

Overig mailverkeer t.b.v. administratieve doeleinden > 7 jaar > onder meer tbv belastingtechnische vragen

Delen van persoonsgegevens met derden

HvanD Marketing & Communicatie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. HvanD Marketing & Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HvanD Marketing & Communicatie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door HvanD Marketing & Communicatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar heidivandijke@kpnmail.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

HvanD Marketing & Communicatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HvanD Marketing & Communicatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met heidivandijke@kpnmail.nl. HvanD Marketing & Communicatie heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.